绥的意思

   绥

   繁体字
   拼音 suí 注音 ㄙㄨㄟˊ
   部首 部外笔画 7画总笔画 10画结构 左右结构
   五笔 XEVG仓颉 VMBV郑码 ZPZM电码 4840
   UNICODE 7EE5四角 22144区位码 4371笔顺 フフ一ノ丶丶ノフノ一

   基本字义

   (綏)

   suí ㄙㄨㄟˊ

   1、安抚:抚。远。集(安抚和笼络)。靖(安抚使平静)。

   2、安好:顺颂台(旧时书信用语)。

   3、古代指登车时手挽的索。

   4、古代的旌旗和旒。

   词性变化

   綏 suí

   〈动〉

   (1)安抚人心以保持平静 [appease;pacify]

   惠此中国,以绥四方。——《诗·大雅·民劳》

   绥之斯来,动之斯和。——《论语·子张》

   时军司马班超留 于寘,绥集诸国。——《后汉书·西域传·序》

   (2)又如:绥民(安定人民);绥安(安定);绥定(安定);绥纳(安抚接纳);绥驭(安抚控制);绥养(安定抚养);绥御(安抚统治);绥服(安定顺服);绥集(安辑,安抚和合);绥宁(安定)

   (3)临阵退军,向后撤 [retreat]

   秦以胜归,我何以报,乃皆出战,交绥。——《左传·文公十二年》

   (4)制止;止 [stop]

   使民以劝,绥谤言,足以补官之不善政。——《国语·齐语》

   綏 suí

   〈形〉

   (1)舒缓的 [easy]

   绥,舒也。——《广雅》。王念孙疏证:“绥者,安之舒也。”

   (2)平安;安好;安泰 [peaceful]

   绥绥兮其有文章也。熙熙兮其乐人之臧也。——《荀子·儒效》

   (3)又如:顺颂时绥(书信用语)

   详细字义

   綏 suí

   〈名〉

   (1)(会意。从糸(mì),从妥,“糸”与丝织品、绳索有关。“妥”表妥当、平安。合起来表示有了这绳索,人就稳妥了。本义:借以登车的绳索)

   (2)同本义 [rope]

   绥,车中把也。——《说文》

   负良绥君升所用、又、以散绥升。——《礼记·少仪》

   子良授太子绥。——《左传·哀公二年》

   《论语·乡党》说:孔子“升车必正立执绥。”——《我国古代的车马》

   (3)又如:执绥(挽住车中绳索);绥绳(执以登车的绳索)

   (4)上古五服之一 [one of the five areas in ancient times]。古代王畿外围,每五百里为一区划,按距离的远近分为五等地带,叫“五服”。其名称为侯服、甸服、绥服、要服、荒服。服,服事天子

   (5)绥江 [Sui river]。在福建省西部

   (6)旧绥远省略称 [Sui province]。1928年设省,1954年撤销

   (7)绥州,古州名 [Sui prefecture]。西魏置,在今陕西省绥德县

   康熙字典

   【未集中】【糸部】

   〔古文〕夊《廣韻》息遺切《集韻》《韻會》宣隹切《正韻》蘇回切,音雖。《說文》車中把也。《註》徐鍇曰:禮升車必正立執綏,所以安也。《儀禮·士冠禮》壻御婦車授綏。《註》綏,所以引車者。《禮·曲禮》僕人之禮,必授人綏。

   又《書·禹貢》五百里綏服。《傳》綏,安也。安服王者之政敎。《詩·周南》福履綏之。《傳》安也。

   又《左傳·文十二年》乃皆出戰交綏。《註》古名退軍爲綏。《疏》《司馬法》將軍死綏。舊說綏,却也。

   又《荀子·儒效篇》綏綏兮其有文章。《註》安泰之貌。或爲葳蕤之貌。

   又州名。《廣韻》春秋時白翟所居,秦幷天下爲上郡,後魏廢郡置州,取綏德縣爲名。

   又《集韻》雙隹切,音榱。毿,毛長貌。一曰狐貌。,或作綏。《詩·衞風》有狐綏綏。《傳》匹行貌。

   又《集韻》儒佳切,音蕤。緌,或作綏。《詩·大雅》淑旂綏章。《傳》大綏也。《疏》綏者,卽交龍旂竿所建。《禮·王制》諸侯殺則下小綏,大夫殺則止佐車。《註》綏當爲緌。緌,有虞氏之旌旗也。

   又《明堂位》夏后氏之綏。《註》綏,讀爲冠蕤之蕤。

   又《集韻》思累切,音瀡。隋,或作墮。亦作綏。尸所祭肝脊黍稷之屬。《儀禮·士虞禮》不綏祭。《註》事尸之禮,始於綏祭。綏,當爲墮。

   又《集韻》呼恚切,音毀。義同。

   又《集韻》吐火切,音妥。《禮·曲禮》執天子之器則上衡,國君則平衡,大夫則綏之。《註》綏,讀曰妥。妥之謂下於心。《又》國君綏視。《註》視國君彌高。妥視,謂視止於袷。

   又《集韻》通回切,音推。妥,或作綏,安坐也。

   據考證:〔《說文》車中把也。《註》徐鍇曰,禮升車以正立執綏。〕謹照原註以正立改必正立。〔《儀禮·士冠禮》壻御婦授綏。〕謹照原文婦字下增車字。〔《禮·王制》諸侯殺則下小綏,大夫殺則止左車。〕謹照原文左車改佐車。

   说文解字

   清代陳昌治刻本『說文解字』

   【卷十三】【糸部】綏

   車中把也。从糸从妥。息遺切〖注〗徐鍇曰:“禮:升車必正立,執綏所以安也。當从爪从安省。《說文》無妥字。”

   清代段玉裁『說文解字注』

   車中靶也。靶各本作把。玉篇作車中靶也。廣韵引說文同。按靶是,把非。靶者,轡也。轡在車前。而綏則系於車中。御者執以授登車者。故别之曰車中靶也。少儀曰。車則脱綏。執以將命。綏本系於車中,故可脱。郭璞注子虛賦曰。綏,所執以登車。論語曰。車必正立執綏。周生烈曰。正立執綏,所以爲安。按引申爲凡安之偁。从糸。妥聲。聲字各本無。今補。妥字見禮經,小雅。許偶遺之。今巳補於女部。毛公曰。妥,安坐也。綏以妥會意。卽以妥形聲。古音在十七部。今音息遺切。

   方言集汇

   粤语:seoi1

   English

   soothe, appease, pacify

    绥字组词

    带绥的成语

    别人正在查

   种草剧情介绍小学生小学生周记经典语录壁纸图片随便吧赵本山游戏名字未解之谜字体转换器文字转换器小篆转换器在线字体生成文化传播公司赛尔号东北二人转人生格言网速测试私人飞机电视剧电视猫汽车站好铃声歌谱吉他学习网分享大师申通快递便民查询wwe二手车市场最新电视剧免费追剧大全我的上网主页批发网网络安全